مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 9 مهر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

فهرست مطالب
مقاله اول: آینده پژوهی حوزه ای نو برای کندوکاو

مقاله دوم: ترسیم چشم انداز 

مقاله سوم: دیدمان و نقش آن در ترسیم چشم انداز 

مقاله چهارم: دیده بانی 

مقاله پنجم: آشنایی با آینده نگاری

مقاله ششم: پویش محیطی

مقاله هفتم: تحلیل آینده های فناوری

مقاله هشتم: دلفی، یکی از فنون مورد استفاده در آینده پژوهی

مقاله نهم: سناریو ابزاری برای تصمیم گیری بلند مدت

مقاله دهم: علوم و فناوری شناختی و رویکردهای نظامی آن