مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 12 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش نرم‌افزار ادریسی  

 

IDRISI یک سیستم یکپارچه اطلاعات جغرافیایی (GIS)  و سنجش از نرم‌افزار از راه دور است. نرم‌افزار Idrisi یکی از نرم‌افزارهای مناسب و مفید برای تحلیل‌های جغرافیایی شامل تحلیل‌های نقشه و تحلیل‌های سنجش از دور می باشد. با این حال این نرم‌افزار به عنوان نرم‌افزار ویژه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های سنجش از دور شناخته می‌شود و در حوزه تحلیل نقشه و فناوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی کاربرد کمتری دارد.

IDRISI یک نرم‌افزار GIS و RS است که با ساختار رستری کار می‌کند. بخش RS این نرم‌افزار نسبتاً قوی بوده ولی بخش GIS آن از کارایی کمتری برخوردار است. در ورژن های جدیدتر Idrisi همواره سعی در تقویت بخش GIS بوده است.از آنجایی که ایدریسی یک سیستم رستر می باشد. دارای قابلیت‌های بسیار بالایی در رابطه با پردازش تصویر و سنجش از دور می‌باشد. عملیات مختلف سنجش از دور نظیر قرائت داده، تطابق هندسی، بارزسازی تصاویر، انجام فیلتر، طبقه‌بندی نظارت شده و نشده و جدول اشتباه در ایدریسی قابل اجرا می‌باشند، بطوریکه می‌توان ایدریسی را یک نرم‌افزار GIS-RS برشمرد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم ایدریسی، توانایی آن در ایجاد مدل رقومی ارتفاع (Digital Elevation Model DEM)  و انجام آنالیزهای مربوط به سطح زمین، می‌باشد. بانک اطلاعاتی ساده در ایدریسی این امکان را فراهم می‌سازد که داده‌های توصیفی نواحی مختلف منطقه پروژه را در یک جدول بزرگ (Sprot – sheet)  ذخیره و پردازش نمود.  ایدریسی دارای توانایی‌های خوبی در بخش تجزیه‌وتحلیل می‌باشد. داده‌های وکتوری پس از تبدیل به فرمت رستر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

داده‌ها و نتایج تجزیه‌وتحلیل‌ها را می‌توان علاوه بر نمایان‌ساز و بر روی مونیتور، توسط چاپگر، چاپ و یا با استفاده از رسام (پلاتر) رسم نمود. همچنین امکان صدور داده‌ها (export)  به فرمت‌های مختلف میسر می‌باشد.

Idrisi یک نرم‌افزار GIS و RS  سنجش از دور (Remote Sensing)  است که با ساختار رستری کار می‌کند. بخش RS این نرم‌افزار نسبتاً قوی بوده ولی بخش GIS آن از کارایی کمتری برخوردار است. در ورژن های جدیدتر Idrisi مانند Idrisi32 همواره سعی در تقویت بخش GIS آن بوده است.

موارد آموزش :

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺮی آﯾﮑﻨﻬﺎی اﯾﺪرﯾﺴﯽ، وارد ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤیط ایدریسی، اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ، رﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺖ ﮐﺮدن، تهیه نقشه DEM، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن و ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ و ﮐﻼﺳﻬﺎی آن، آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻠﺖ، ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﻣﺮز ﺣﻮزه، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﺒﻞ فایل های وﮐﺘﻮری، اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺖ و ﮐﻼﺳﻬﺎی آن، تهیه  ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎع، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اراﺿﯽ، اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻨﺪﻓﺮم، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی، ﻣدیریت فایل ها، ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ در ورژﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺪرﯾﺴﯽ، دﺳﺘﻮر تهیه ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ها.

 

نوع فایل آموزش pdf

نسخه Idrisi 32

حجم فایل 2.5 مگابایت