مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 4 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

طرح مجموعه شهری

از آن جایی که محدوده فیزیکی شهرها ، هیچ گاه پاسخ گوی طرح های شهری نیستند و این موضوع در رابطه با شهرهای بزرگ و محدوده های عملکردی آنها مشهود تر است در حال حاضر نیز طرح مجموعه شهری تهران تهیه و تصویب شده است و شهرهای شیراز ، مشهد و تبریز نیز در مرحله تهیه طرح مجموعه شهری قرار دارند . در طرح منطقه شهری ، شهر مرکزی است برای مجموعه ای از سکونت گاه های پیرامون که با هم ارتباط فیزیکی بسیاری دارند .

بدین سبب ، طرح مجموعه شهری اهداف زیر را دنبال می کند :

  • سامان دهی اسکان جمعیت در آینده .
  • آرایش شبکه شهری و روستایی از زمین .
  • هدایت و کنترل استفاده از زمین .
  • اسکان گروههای کم در آمد ( سامان دهی حاشیه نشینی )
  • بهبود نظام مدیریت شهری ( بر مبنای مدیریت مجموعه ).

با در نظر داشتن اهداف نامبرده ، طرح مجموعه شهری در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰ تا ۱/۵۰۰۰۰ تهیه می شود .

نوع فایل pdf- حجم فایل 318- سال تهیه طرح 1392