مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 6 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

دانلود نقشه عمق چاه های ورامین

 

حوضه آبریز دشت ورامین 1830 کیلومتر مربع وسعت دارد و به لحاظ تقسیمات سیاسی شهرستان ورامین در جنوب‌شرق استان تهران قرار دارد و با استان سمنان هم مرز می‌باشد. این نقشه پراکندگی چاه‌های دشت ورامین را طی سال‌های 89-87 همراه با عمق شان نشان میدهد. عمق چاه‌ها در شش کلاس تقسیم شده است که بیشترین تعداد چاه‌ها در عمق (80متر) قرار دارند. همچنین چاه هایی با عمق 260-200 متر عموما در قسمت‌های شمالی دشت قرار دارند زیرا  « ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﺟﺎﺟﺮود (شمال و شمال‌شرق) حدود 170متر اﺳﺖ. همچنین ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﻄﺢ آﺑﺨﻮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎي 72 ﺗﺎ 86 ، ﺷﻤﺎل دﺷﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺟﺮود ( اﺑﺘﺪاي ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  70ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ آب اﻓﺖ ﻧﻤﻮده است. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺨﻮان در ﻣﺴﻴﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺟﺮود در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل دﺷﺖ ]رخ داده‌است[  به همین خاطر ساکنین این نواحی مجبور به عمیق‌تر کردن چاه‌ها شده‌اند تا به آب دسترسی پیدا کنند.

 

نوع فایل: Jpg

حجم فایل: 107 کیلوبایت