مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

قبل از ورود سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) ترسيم نقشه ها و توصيف و بررسی پراکندگی مکانی عوارض مختلف ژئومورفولوژيکی و نمايش همه آن عوارض بر روی نقشه کاری دشوار و وقت گير بود. بنابراين مهمترين ملاک و معيار تخصص در زمينه ژئومورفولوژی ، توانايی تفسير نقشه های کاربردی ژئومورفولوژيکی بود.

در اواخر دهه 1980 استفاده از GIS به عنوان نرم افزاری که قادر به ارائه ابزارهايی برای انتقال حجم وسيعی از داده از نقشه های سنتی به محيط کامپيوتر بود، برای ترسيم نقشه های دقيق ژئومورفولوژيکی و ارائه چشم اندازها و عوارض مختلف مورد استفاده طيف وسيعی از کاربران قرار گرفت.

يک بانک اطلاعات GIS که در ارتباط با نقشه ژئومورفولوژيکی تهيه می شود بايد در برگيرنده داده های توصيفی – خطی که برای کاربردهای مختلف تهيه شده اند ، باشد.

با وجود گسترش مطالعات ژئومورفولوژيکی با استفاده از GIS ، غالب کارها روی بانک اطلاعاتی     (Data Base) بر نقشه هايی متمرکز شده که به بررسی يک مورد خاص ( مطالعه موردی) يک موضوع می پردازند. به عبارتی  پتانسيل علمی بالای GIS  هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

امروزه استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی کاغذی بندرت صورت می گيرد و نقشه های رقومی موضوعی با قدرت تفکيک بالا جای آنها را گرفته است. اگر چه استفاده از GIS به عنوان يک ابزار در ژئومورفولوژی شرايط مناسبی برای بررسيهای علمی و عملی فراهم نموده است , به نوعی باعث شده که که ديد کلی و نگاه کل گرايانه به نقشه ژئومورفولوژی به ديد جزئی و توجه به يک ناحيه ويا عارضه خاص گرايش پيدا کند.

زمينه های مهم کاربردGIS در ژئومورفولوژی عبارتند از:

 1. کاربرد GIS  در مطالعات ساختار اشکال لندفرمها
 2. کاربرد GIS در تحليل دامنه ها و شيب های دامنه ای و مديريت مخاطرات طبيعی منطقه
 3. طبقه بندی اتوماتيک چشم اندازها با استفاده از داده های سنجش از دور در ترکيب با مدل های ارتفاعی رقومی (DEM)

با تلاشهای گسترده ای که در خصوص ساختار گسترده داده های موضوعی و علمی GIS صورت می گيرد، هنوز طراحی يک بانک اطلاعات ژئومورفولوژيکی وسيع و جامع که دربرگيرنده حجم وسيعی از داده های مربوط به ويژگيهای همه جانبه يک عارضه يا چشم انداز باشد صورت نگرفته است.

بانک اطلاعاتی GIS می تواند در استخراج نقشه های موضوعی , تحليلهای ژئومورفولوژيکی و يا تغيير دادن آنها با استفاده از داده های خاص بکار برده شود.

اگر چه پيشرفتهای بسياری در زمينه تفسير داده های سنجش از دور (چند طيفی) و مدل های ارتفاعی با قدرت تفکيک بالا  صورت گرفته است ، ارزيابی جزئيات ژنز لندفرمها و توزيع مواد همچنان پيچيده باقی مانده است.بنابراين داده های سنجش از دور نياز دارد به تلفيق با مشاهدات ميدانی به منظوری بررسی صحت تفسير و کلاسبندی در در مورد لندفرمهايی که از نظر مورفوگرافی شبيه هستند اما شامل مواد مختلف و بنابراين منشاء متفاوت می باشند

يک فهرست از منطقه Liden در مرکز سوئد (تصوير شماره 1) نشان می دهد که اطلاعات (موفوگرافی-مورفومتری، هيدرولوژی، خاکشناسی، فرايندهای ژنز ، زمان و ...) از يک نقشه ژئومورفولوژيکی سنتی چگونه به بانک اطلاعات زمين(Geodatabase) درESRI انتقال داده می شود

در این بخش پاورپوینت کاربرد GIS در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. مجموعه آموزشی حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • بخش اول:  مفاهيم پايه در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی
 • الف) نقشه ژئومورفولوژی
 • ب) اشکال مربوط به مناطق کوهستانی و تپه ماهوری
 • ج) ساير اشکال
 • اصول  فرم شناسی در ژئومورفولوژی
 • عناصر تشخيصی در تحليل فرم و فرايند در نقشه های توپوگرافی
 • عکس های هوايی و تدارک اطلاعات نقشه های ژئومورفولوژی
 • پردازش تصاوير و تهيه داده های نقشه های ژئومورفولوژی
 • انواع نقشه های ژئومورفولوژی (از نظر موضوع)
 • نقشه شيب
 • نقشه مورفومتريک
 • نقشه مورفوکرونولوژی
 • نقشه مرفوگرافيک
 • نقشه مورفوژنتيک
 • لند فرمها
 • نقشه مواد سطحی (مواد مادری)
 • شيوه توليد اطلاعات مادری
 • فرايند
 • بخش دوم: روش تهيه نقشه های ژئومورفولوژی و کاربرد آنها
  تهيه و ترسيم نقشه های ژئومورفولوژی
 • طبقه بندی نقشه های ژئومورفولوژی از مجمع جهانی زمين شناسی مهندسی و هانسن  
 • مراحل تهيه نقشه های ژئومورفولوژی
 • اهميت و کاربرد نقشه های ژئومورفولوژی
 • بخش سوم : کاربرد GIS در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی
 • مقدمه
 • زمينه های مهم کاربردGIS در ژئومورفولوژی
 • ساختار و مضمون بانک اطلاعات ژئومورفولوژيکی در محيط GIS
 • انتقال نقشه پايه ژئومورفولوژيکی به بانک اطلاعات GIS
 • ساختار بانک اطلاعات
 • مجموعه اطلاعاتی عوارض ژئومورفولوژيکی
 • مجموعه داده های اشکال هيدروگرافی
 • مجموعه اطلاعات سنگ بستر
 • کلاسهای مربوط به ساير عوارض و جداول غير فضايی بانک اطلاعاتی زمين
 • داده های افزوده شده مورد نياز در Geodatabase
 • کاربرد نمايش سه بعدی GIS در مطالعات ژئومورفولوژی
 • امتيازاتی که روشهای مدل سازی بر روشهای سنتی دارند
 • کاربرد نقشه های ژئومورفولوژی در مخاطرات محيطی
 • کاربرد نقشه های ژئومورفولوژی در پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای
 • ديگر کاربردهای     DEM


تعداد اسلاید:  134 (به همراه مثال و مراحل اجرا)

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 47.3 مگابایت